Опубликован 2021-12-01

O’SMIRLAR PSIXOLOGIYASI VA O’SMIR XULQ-ATVORINING O’ZIGA HOSLIGI

Аннотация


Maqolada o’smirlik davrining psixologik jihatdan rivojlanish xususiyatlari, o’smir shaxsining shakllanib, kamolotga erishish yo’llari va unga ta’sir etadigan biologik va ijtimoiy omillarning ta’siri masalalari, olimlar tomonidan o’smirlarga berilgan ta’rif, o’smirlar bilan ishlash bo’yicha tavsiyalar berilgan.

Как цитировать


Qodirova, M. (2021). O’SMIRLAR PSIXOLOGIYASI VA O’SMIR XULQ-ATVORINING O’ZIGA HOSLIGI . Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(3). извлечено от https://fll.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4021

Библиографические ссылки


G’oziyev E.,, Umumiy psixologiya’’.-T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati.2010.-548-b

Davlatshin M.G.,,Yosh va pedagogik psixologiya’’.-T.,2004

Nishanova Z.T. va boshqalar ,,Rivojlanish psixologiyasi.Pedagogik psixologiya’’.-T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati.2018.332-b

Qodirova, M. (2020). Voyaga yetmagan o'smirlar xulq atvorini shakllantirishda olib boriladigan ishlar mazmuni. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Особенности периода взросления подростка. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Bolalar idrokini rivojlantirishda mashg'ulotlarning o'rni. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Psixologiya fanlarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni va ahamiyati. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). РОЛЬ ЗАНЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТИ РАЗМЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). KICHIK MAKTAB YOSHI 0 ‘QUVCHILARINI HAR TOMONLAMA SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSfSIYATLARI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Shaxsning ichki konfliktlari va mexanizmlari. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2021). МАШҒУЛОТЛАР ВА УЛАРНИНГ БОЛА ИДРОКИНИ ШАКЛЛАНИШИДАГИ АҲАМИЯТИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1460

Malikaxon Qodirova, ВОСПРИЯТИЕ " Я " У ДЕТЕЙ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2020): Journal of Pedagogy and psychology in modern education

Malikaxon Qodirova, ЧЕЛОВЕК И СТРЕСС , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2020): Journal of Pedagogy and psychology in modern education

Авторы


Malikaxon Qodirova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

o’smir, psixik o’sish, kamolot, jinsiy balog’at, xarakter, xususiyat, o’z-o’zini anglash, ota-ona, pedagog, psixolog, e’tibor, qiziqish

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >> 
Powered by I-Edu Group