Опубликован 2021-12-01

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING BILISH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Аннотация


Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish qobiliyatlarining yoshga oid rivojlanish xususiyatlari, bolalarda idrok rivojlanishida muhim yutuqlarga ega bo’lishi, hamda bolalarning bilish qobiliyatlarini rivojlantirishda turli o’yin usullaridan foydalanish masalalari ochib berilgan.

Как цитировать


Qodirova, M. (2021). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING BILISH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(3). извлечено от https://fll.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/4025

Библиографические ссылки


Arsenyeva M.S. "Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun bolalar eksperimentining ahamiyati". Maktabgacha ta'lim. - 2012 yil - № 4.

Vaxrusheva L.N. "5-7 yoshli bolalarda bilish qiziqishlarni o'rgatish". M .: TC Sphere, 2012 yil.

Nemov R.S. "3 jildda psixologiya". - M.: Vlados, 1995 yil. - 3-jild, 148-bet.

Poddyakov N.N. "Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishining xususiyatlari" - M., 1996 y

Poddyakov N.N. Sensatsiya: yangi etakchi faoliyatning ochilishi / N.N. Poddyakov // Pedagogik xabarnoma. - 1997. - No 1 - 6-bet

Tixomirova L.F. "Bolalarning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish." Ota-onalar va o'qituvchilar uchun mashhur qo'llanma. - Yaroslavl: Rivojlanish akademiyasi, 1996. - 192 p.

G’oziyev E.,, Umumiy psixologiya’’.-T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati.2010.-548-b

Davlatshin M.G.,,Yosh va pedagogik psixologiya’’.-T.,2004

Nishanova Z.T. va boshqalar ,,Rivojlanish psixologiyasi.Pedagogik psixologiya’’.-T.;O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati.2018.332-b

Qodirova, M. (2020). Voyaga yetmagan o'smirlar xulq atvorini shakllantirishda olib boriladigan ishlar mazmuni. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Особенности периода взросления подростка. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Bolalar idrokini rivojlantirishda mashg'ulotlarning o'rni. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Psixologiya fanlarini o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni va ahamiyati. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). РОЛЬ ЗАНЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ СПОСОБНОСТИ РАЗМЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). KICHIK MAKTAB YOSHI 0 ‘QUVCHILARINI HAR TOMONLAMA SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSfSIYATLARI. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2020). Shaxsning ichki konfliktlari va mexanizmlari. Архив Научных Публикаций JSPI.

Qodirova, M. (2021). МАШҒУЛОТЛАР ВА УЛАРНИНГ БОЛА ИДРОКИНИ ШАКЛЛАНИШИДАГИ АҲАМИЯТИ. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, (1). извлечено от https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1460

Malikaxon Qodirova, ВОСПРИЯТИЕ " Я " У ДЕТЕЙ , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2020): Journal of Pedagogy and psychology in modern education

Malikaxon Qodirova, ЧЕЛОВЕК И СТРЕСС , Журнал Педагогики и психологии в современном образовании: № 1 (2020): Journal of Pedagogy and psychology in modern education

Авторы


Malikaxon Qodirova

Jizzakh State Pedagogical Institute

Ключевые слова:

maktabgacha yosh, bola, idrok, o’yin, bilish, tasavvur
Powered by I-Edu Group